Gospodarka Magazynowa

Wzrost skuteczności działań przedsiębiorstwa wymaga efektywnego systemu łączności i koordynacji operacji na całym jego otoczeniu – od klientów do hurtowni, centrów dystrybucji, ośrodków produkcyjnych i dostawców. Moduły Oracle dla zarządzania łańcuchem dostaw wyposażone są m.in. w funkcje obsługujące zintegrowane planowanie dla wielu jednostek organizacyjnych oraz w procesy wykonawcze, co znacznie usprawnia sterowanie popytem i podażą. Kanały sprzedaży przekazują zamówienia do centrów dystrybucji, które z kolei realizują je poprzez alternatywne źródła dostaw. System umożliwia ponadto automatyzację wewnętrznych i zewnętrznych funkcji zaopatrzenia poprzez obsługę transakcji w systemie EDI.

Oprogramowanie Oracle Applications składa się z wielu modułów, które można podporządkować idei SCM – Supply Chain Management

W najprostszym wariancie moduł zamówienia zakupu współpracuje z modułem gospodarki magazynowej, co pozwala zoptymalizować poziom zapasów przedsiębiorstwa.
Moduł zakupów może też współpracować z modułem zakupów internetowych i CRM-em, dzięki czemu możliwe jest pełne zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie. Informacje dostarczane z jednej strony przez moduł zakupów internetowych, z drugiej, przez CRM i sprzedaż internetową zapewniają pełną optymalizację: zapasów magazynowych, poziomu produkcji i dostaw do klienta, a osobny moduł do logistyki – optymalizację trasy i wielkości dostaw.

Podstawowe moduły Systemu Zarządzania Łańcuchem Zaopatrzeniowym i Gospodarki Magazynowej

Zaawansowane planowanie łańcucha dostaw
Najnowocześniejsze systemy zaawansowanego planowania i harmonogramowania) nowej generacji to APS (Advanced Planning and Scheduling). Systemy te pozwalają przedsiębiorstwom na zmniejszenie kosztów sprzedaży i poprawę zadowolenia klienta, dzięki wykorzystaniu optymalnych kombinacji zasobów produkcyjnych. Podstawą tego typu rozwiązań są skomplikowane algorytmy matematyczne, na których oparte jest prognozowanie popytu, planowanie i tworzenie harmonogramów produkcji z uwzględnieniem ograniczeń oraz optymalizacja rozwiązań w zakresie źródeł pozyskiwania towarów i ustalania mieszanki asortymentu produktów. Za pomocą list dystrybucyjnych i określonych zasad dostaw towarów, system reguluje działanie sieci zaopatrzenia, a następnie w sposób automatyczny uruchamia zlecenia produkcyjne, uzupełnia zapasy i zlecenia zaopatrzeniowe. Planowanie odbywa się w oparciu o wielokryterialną kosztową optymalizację zasobów z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dostępności materiałów, zasobów technicznych, zasobów technologicznych i ludzi.

Zarządzanie dostawami
Moduły Oracle Planowanie i Zarządzanie Produkcją zapewniają koordynację działalności zarówno wewnątrz, jak i poza przedsiębiorstwem. Usprawniają dostęp do informacji na jego terenie oraz polepszają jakość usług uzyskiwanych od dostawców materiałów z ośrodków na całym świecie. Poprzez moduł Oracle Zaopatrzenie zaopatrzeniowcy mogą otrzymywać katalogi dostawców, przesyłać prognozy i zlecenia zaopatrzeniowe, a także otrzymywać zawiadomienia o wysyłce w postaci elektronicznej, zaś dostawcy uzyskują możliwość przeglądu prognoz, umów, faktur i płatności za pomocą modułu Oracle dla Internetu.

Gospodarka materiałowa
Elastyczność działania oraz precyzyjne informacje na temat poziomu zapasów, to czynniki niezbędne do zapewnienia skuteczności funkcjonowania działu zaopatrzenia. Moduł Oracle Gospodarka Magazynowa pozwala określić konieczne struktury magazynowe oraz zasady zarządzania magazynami rozproszonymi, oferując zarazem elastyczność w sposobie kontroli towarów: poprzez partie czy numery serii. Analizy ABC oraz ścisłe kalendarze spisów cyklicznych gwarantują precyzję informacji na temat poziomu zapasów. Istnieje również możliwość korzystania z urządzeń do automatycznego gromadzenia danych w celu zebrania wszystkich transakcji materiałowych.

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania WMS
System WMS optymalizuje procesy związane z obsługą materiałów w hurtowniach, fabrykach i centrach dystrybucji. W celu usprawnienia procesu realizacji zamówień, WMS obsługuje zaawansowane procedury dystrybucyjne, takie jak usługi zwiększające wartość produktu, system bezpośrednich przepływów i montaż na zamówienie, jak również procesy ułatwiające zarządzanie zasobami i zleceniami. System WMS ma łatwy w obsłudze, zautomatyzowany interfejs dostosowany do kieszonkowych komputerów bezprzewodowych. Dzięki mobilności, automatyzacji procesów i możliwości odczytywania kodów kreskowych znacznie wzrasta wydajność procesów gospodarczych związanych z logistyką łańcucha dostaw. System zapewnia realizację zadań związanych z łańcuchem dostaw w następujących procesach:

  • Logistyka przyjęć
  • Logistyka wysyłek
  • Logistyka zwrotów
  • Usługi zwiększające wartość produktów i produkcja
  • Zarządzanie magazynem, zapasami i składowaniem

Obsługa sprzedaży
Moduł Oracle Obsługa Zamówień podnosi skuteczność i poziom usług świadczonych klientom. Każdy kanał sprzedaży określa własne strategie obsługi, umożliwiające jak najszybszą realizację zamówień. Strategie te obejmują np. metody ustalania cen dla kanału sprzedaży lub dla poszczególnych klientów, zasady udzielania kredytów, zatwierdzania zamówień i dostaw. Punkty sprzedaży mogą sprawdzać dostępność towarów, rozdzielać obecne i przyszłe dostawy oraz gwarantować sprowadzenie asortymentu z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowy moduł Oracle Konfigurator Wyrobu zapewnia dostawy na czas, nadzorując realizację złożonych zamówień w kolejności ich przyjmowania.

Główne korzyści, jakie daje SCM
– to znacząca obniżka zapasów po obu stronach i eliminacja błędów w komunikacji. Ścisła kooperacja dostawców i odbiorców nie jest niczym nowym – od dawna wiadomo, że wzajemne zaufanie partnerów w interesach jest kluczem do sukcesu w biznesie. Dzięki elektronicznemu obiegowi informacji uczciwość może podlegać kontroli. Zdarza się w niektórych implementacjach łańcucha dostaw, że uczciwość ta jest wymuszona (np. gdy firmy współpracują w ramach jednej grupy kapitałowej), jest to jednak wyjątek od tej reguły. Dzięki systemom SCM firmy uzyskują wiele informacji potrzebnych do zarządzania i koordynacji działań, np. do zarządzania logistyką wewnętrzną. Prowadzi to do tworzenia wspólnych rynków w ramach korporacji lub holdingów, dzięki czemu poprawia się jakość zarządzania w firmach. Niewątpliwą korzyścią osiąganą w łańcuchu dostaw jest także obniżenie poziomu zapasów zarówno u dostawcy, jak i klienta.
W tradycyjnym podejściu dostawy realizowane są dużymi partiami, co uzasadnia się tzw. ekonomicznymi wielkościami partii. Dostawcy stosują upusty uzależnione od wielkości pojedynczej dostawy, co dodatkowo zwiększa wielkość zamówień, ale jednocześnie powoduje duże zapasy zarówno u dostawcy, jak i klienta. Efektem jest także nierównomierne obciążenie zasobów produkcyjnych u dostawcy, a u klienta – większe problemy z płynnością finansową.
W łańcuchu dostaw należy dążyć do modelu Just In Time, czyli zsynchronizowania planów produkcyjnych z częstymi i stosunkowo małymi dostawami zaspokajającymi bieżące potrzeby klienta. Dzięki takiemu gospodarowaniu, firmy, oprócz zmniejszenia poziomu zapasów, uzyskują także równomierne obciążenie mocy produkcyjnych, zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby i powierzchnie magazynowe.

Dodatkowe moduły Systemu Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Oracle Procurement
Oracle Procurement to system stawiający sobie za zadanie automatyzację procesu zakupu od wyszukania oferty do zapłaty. Oferuje on pracownikom działów zaopatrzenia szereg narzędzi – począwszy od analizy wydatków globalnych, zaopatrzenia w materiały strategiczne, poprzez interfejs składania i odbierania zamówień, system powiadomień działający w czasie rzeczywistym z możliwością wymiany komunikatów standardzie XML, aż po elektroniczne wystawianie faktur i dokonywanie płatnością Tak kompleksowe potraktowanie problemu zakupów pozwala na zoptymalizowanie procesu znajdowania dostawców i negocjowania warunków zamówień w oparciu o analizy wydatków oraz śledzenie wydajności dostawcy.

Oracle iProcurement
Oracle iProcurement to jak łatwo zgadnąć, samoobsługowe składanie zamówień przy użyciu prostego w obsłudze interfejsu sklepu internetowego. To witryna webowego procesu obsługi zakupów umożliwiająca szybkie przetwarzanie dokumentów związanych z zapotrzebowaniem, zamówieniem zakupu, składaniem ofert oraz potwierdzeniem odbioru towaru. Zastosowanie samoobsługowego modelu obsługi procesu ma w przypadku obsługi zakupów zwiększyć efektywność przetwarzania danych. Jednocześnie na optymalizację czasu realizacji zakupu pozytywnie wpływa zastosowanie mechanizmów wyszukiwania produktów wraz z obsługą katalogu dostawców. Oracle iProcurement to sklep internetowy wewnątrz firmy pozwalający łatwo znaleźć właściwe produkty i usługi, włożyć je do koszyka, a następnie przeprowadzić prostą procedurę rozliczenia w celu zapłaty i zakupu.

Oracle iSupplier Portal
Oracle iSupplier Portal to część składowa Oracle Internet Procurement umożliwiająca dostawcom pełny wgląd w proces zakupu, od zamówienia do zapłaty. Podstawowe operacje dostępne w tym module to przeglądanie umów zakupu, śledzenie sald zapasów oraz kontrolowanie potwierdzeń odbioru. Elementy samoobsługi procesu zakupu umożliwiają dostawcom bezpośredni i bezpieczny dostęp do systemów firmy, oferując informacje dotyczące zasad realizacji umów długoterminowych, zmian w zamówieniach czy ogłoszeń informujących o możliwości składania ofertą

Oracle Purchasing
Oracle Purchasing, czyli Zakupy to kluczowy składnik zbioru modułów zakupowych. Automatyzacja i uproszczenie rutynowych operacji pozwala pracownikom działu zakupów skupić się na zadaniach strategicznych – takich jak negocjowanie korzystnych kontraktów, zaopatrzenie w materiały strategiczne oraz zaawansowane analizy opłacalnością Niewątpliwą zaletą tego modułu jest jego zdolność do integracji z niemal dowolnym systemem ERP oraz obsługa działalności na skalę międzynarodową, obejmująca obsługę wielu walut i języków. Oracle Purchasing to nie tylko obsługa dokumentów – to również możliwość implementacji przepływów pracy w zaopatrzeniu pośrednim i bezpośrednim.

Oracle Sourcing
Oracle Sourcing to rozwiązanie wspomagające zarządzanie złożonymi negocjacjami z dostawcami. Fakty są bezdyskusyjne: bezpośrednia konkurencja powstająca wskutek prowadzenia negocjacji w czasie rzeczywistym prowadzi do obniżenia cen jednostkowych nawet o 15-20%; jednocześnie czas, jakiego wymaga zamknięcie cyklu pozyskiwania dostawcy przy zastosowaniu metod webowych skrócić można o 25-30%. Możliwe jest to jednak jedynie przy zastosowaniu takich rozwiązań jak aukcje typu, “kto oferuje najniższą cenę”, oferty i kontroferty oraz zaproszenia do składania ofertą Nie bez znaczenia jest tu również zastosowanie funkcji licytacji wieloczynnikowej z systemem punktacji i modułem analizy. Umożliwia to szybką i obiektywną ocenę ofert pod względem jakości, warunków dostawy, serwisu i właściwości produktów, a nie tylko jako funkcję ceny. Ważną zaletą tego rozwiązania jest również obsługa pełnego procesu, polegająca na integracji Oracle Sourcing z systemami zaopatrzenia, planowania i wykonywania projektów.

Oracle Purchasing Intelligence
Oracle Purchasing Intelligence to kolejny moduł z przymiotnikiem „inteligentny”. Tym razem jest to inteligentna analiza danych dotyczących zakupów, będąca składnikiem Oracle Internet Procurement. Celem powstania tego modułu jest poszukiwanie oszczędności poprzez globalną analizę wydatków całego przedsiębiorstwa. Analizując dane o zaopatrzeniu przedsiębiorstwa pod kątem zwiększania zysków, moduł podpowiada sposoby obniżania kosztów oraz dostarcza skutecznych mechanizmów ich kontroli. Monitoruje wydajność pod kątem dokonywania zakupów opartych o kontrakty firmowe. Konsoliduje dane o wydatkach, dając podstawy do negocjacji. Ocenia wydajność kontraktów firmowych. Ulepsza zarządzanie kontaktami z dostawcą. Jednym słowem, dostarcza wszystko, czego moglibyśmy zapragnąć i jeszcze trochę więcej. Purchasing Intelligence to narzędzie dla każdego. Mogą się nim posługiwać zarówno członkowie zarządu firmy jak i kadra kierownicza średniego szczebla oraz analitycy; zawiera w sobie szablony gotowych analiz, liczne opcje konfiguracji oraz kilka narzędzi analitycznych.