Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna – metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na rozpatrywaniu związków, najczęściej ilościowych, zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Może być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki (analiza makroekonomiczna), jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji (analiza mikroekonomiczna). Analiza ekonomiczna umożliwia stawianie diagnoz, ułatwia podejmowanie decyzji, a także sprzyja racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. W analizie ekonomicznej znajdują szerokie zastosowanie metody matematyczne (m.in rachunek marginalny oraz programowanie liniowe).

Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego
Analiza ekonomiczno-finansowa jest trzonem opracowań ekonomicznych takich jak biznesplan, studium wykonalności (feasibility) itp., dlatego też banki kładą na nią tak duży nacisk, zarówno od strony założeń – tzn. ich szczegółowości i realności – jak i przedstawionych i zinterpretowanych wyników. Na podstawie niej można wysnuć wiele interesujących wniosków, np. że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne jest niezwykle opłacalne.

Nasze analizy finansowe zawierają następujące elementy:

 • Szczegółowy opis wszystkich założeń uwzględnionych w projekcji ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Opis najważniejszych wyników i wskaźników finansowych oraz ich interpretację
 • Część zawierającą liczne analizy i projekcje ekonomiczno-finansowe

Nasze projekcje finansowe są zgodne ze światowymi standardami (m.in. z metodologią UNIDO) i obejmują:

 • Przepływy finansowe (Cash flow)
 • Zdyskontowane przepływy finansowe (Discounted Cash flow)
 • Rachunek wyników (Profit and loss account)
 • Bilans – aktywa i pasywa (Balance-sheet)
 • Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów
 • Obsługę zadłużenia
 • Rozbudowaną statyczną analizę wrażliwości
 • Dynamiczną analizę wrażliwości z wyznaczeniem wartości oczekiwanej wewnętrznej stopy zwrotu i wartości bieżącej netto
 • Analizę wskaźnikową obejmującą wskaźniki płynności, rentowności, sprawności działania, zadłużenia i inne wymagane przez standardy światowe (np. ARR, IRR, NPV, EIRR, ENPV, NPVR, dynamiczny okres zwrotu wyznaczony na podstawie zdyskontowanych przepływów)
 • Analizę wartości dodanej

Przepływy finansowe, rachunek wyników (zysków i strat) oraz bilans na życzenie klienta mogą być przedstawione dodatkowo np. wg wzorów wynikających z polskiej ustawy o rachunkowości. Poza tym możemy opracować analizy według wskazanych przez Państwa formularzy i dokumentów.

Ocena działającego przedsiębiorstwa
Analiz ekonomiczno-finansowych nie wykonuje się tylko w celu sprawdzenia, czy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne będzie opłacalne i rentowne, ale także w celu oceny dotychczasowego działania firmy, aby móc stwierdzić, czy przedsiębiorstwo właściwie funkcjonuje i prawidłowo się rozwija.

ABI-soft proponuje Państwu wykonanie oceny bieżącej działalności Waszego przedsiębiorstwa, która obejmować może analizę sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe z ostatnich kilku lat ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Analizy sald strukturalnych bilansu
 • Oceny struktury zasobów stałych, majątku trwałego
 • Analizy sprawności zarządzania przedsiębiorstwem
 • Oceny rentowności majątku i kapitału przedsiębiorstwa
 • Analizy płynności finansowej
 • Analizy struktury, wartości i dynamiki sprzedaży
 • Analizy sald pośrednich rachunku zysków i strat
 • Analizy wartości dodanej
 • Analizy rentowności eksploatacyjnej, operacyjnej, brutto, netto itp.
 • Analizy przepływów na poszczególnych rodzajach działalności firmy
 • EVA