Produkcja

Aplikacje Oracle dla przedsiębiorstw produkcyjnych – produkcja procesowa i dyskretna

Zastosowanie wyspecjalizowanego systemu, przeznaczonego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem o produkcji procesowej umożliwia jego użytkownikom planowanie i zarządzanie produkcją przynoszące w efekcie skracanie czasu cykli produkcyjnych, podnoszenie efektywności operacji oraz optymalizację procesów produkcyjnych z punktu widzenia kryteriów czasu i kosztów realizacji zamówień odbiorców.
System Oracle Process Manufacturing jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie rozwiązaniem stosowanym w wielu czołowych przedsiębiorstwach branży chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, metalowej, etc.
Wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie stosują moduły Oracle Planowanie i Zarządzanie Produkcją umożliwiające skracanie czasu cykli produkcyjnych, podnoszenie efektywności operacji oraz optymalizację procesów produkcyjnych poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod organizowania produkcji.

Zastosowanie wyspecjalizowanego systemu, przeznaczonego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem o produkcji procesowej umożliwia jego użytkownikom planowanie i zarządzanie produkcją przynoszące w efekcie skracanie czasu cykli produkcyjnych, podnoszenie efektywności operacji oraz optymalizację procesów produkcyjnych z punktu widzenia kryteriów czasu i kosztów realizacji zamówień odbiorców. System Oracle Process Manufacturing jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie rozwiązaniem stosowanym w wielu czołowych przedsiębiorstwach branży chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej, metalowej, etc.
Wiodące przedsiębiorstwa na całym świecie stosują moduły Oracle Planowanie i Zarządzanie Produkcją umożliwiające skracanie czasu cykli produkcyjnych, podnoszenie efektywności operacji oraz optymalizację procesów produkcyjnych poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod organizowania produkcji. Skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek wymaga ścisłej koordynacji pomiędzy działami technologii przemysłowych, produkcji, marketingu oraz klientami. Unikalne rozwiązanie w dziedzinie obiegu dokumentów oferowane przez firmę Oracle zapewnia łączność w obrębie przedsiębiorstwa i poza nim w czasie całego cyklu konstrukcyjnego i cykli zmian. Aplikacja Oracle Biuro Konstrukcyjne skraca ponadto czas tworzenia projektów, udostępniając obszerny katalog istniejących i powszechnie stosowanych części. Dział inżynierii produkcyjnej może, więc szybko opracować prototyp i w elastyczny sposób zaplanować wdrożenie do produkcji nowych rozwiązań. Dodatkowo moduły Oracle Zarządzanie Kosztami i Oracle Planowanie Potrzeb Materiałowych umożliwiają określenie kosztów wprowadzenia zmian w produkcji i minimalizację przypadków składowania zbędnych surowców.

Nowe technologie produkcyjne
Unikalne rozwiązanie w dziedzinie obiegu dokumentów zapewnia łączność w obrębie przedsiębiorstwa i poza nim, w czasie całego cyklu opracowania nowego wyrobu lub jego wersji i ewentualnych jego modyfikacji. Moduły OPM Laboratorium i Formulator pozwalają istotnie skrócić czas opracowania produktów, udostępniając obszerne wyspecjalizowane arkusze kalkulacyjne połączone z automatycznym przeliczaniem dowolnych jednostek miary dla poszczególnych pozycji i ich partii. Dodatkowo moduły OPM Zarządzanie Kosztami i OPM Planowanie Potrzeb Materiałowych umożliwiają określenie kosztów wprowadzenia zmian w produkcji, minimalizując jednocześnie przypadki składowania zbędnych surowców.

Planowanie i symulacja procesów produkcyjnych
Rozwiązanie Oracle zapewnia pełen zakres funkcji obsługujących symulację całego cyklu produkcyjnego: począwszy od prognozowania, po tworzenie planów produkcyjnych, emisję zleceń transferów materiałowych, uzupełnianie zapasów i zleceń zaopatrzeniowych. Pozwala to zaopatrzeniowcom automatycznie tworzyć i przesyłać drogą elektroniczną zamówienia zaopatrzeniowe bezpośrednio do dostawców i fabryk. Mogą oni też działać w oparciu o dane uzyskane z konfigurowalnego pulpitu planisty firmy Oracle po przeprowadzeniu symulacji i ocenie jej wyników.

Zarządzanie dostawami
Moduł Oracle Zaopatrzenie upraszcza przebieg rutynowych transakcji, zmniejsza obieg dokumentów oraz udostępnia elektroniczny system łączności do realizacji codziennych zadań związanych z zaopatrzeniem. Dostępne w czasie rzeczywistym katalogi towarów i zatwierdzone listy dostawców, umieszczone w postaci elektronicznej, umożliwiają łatwe tworzenie zleceń zaopatrzeniowych i zamówień do dostawców. Drogą elektroniczną można też przekazywać zlecenia zakupu i plany dostaw wewnętrznym i zewnętrznym dostawcom. Poprzez Oracle EDI Gateway można otrzymać w zamian zawiadomienia o nadejściu dostawy oraz o odpowiednich płatnościach.

Zarządzanie kosztami
Moduły OPM Zarządzanie Kosztami i Oracle Analizator Finansowy umożliwiają opracowanie, nadzór i analizę rentowności przedsiębiorstwa. Zarządzanie Kosztami wspomaga ponadto szerokie zastosowanie metody zarządzania w układzie operacji gospodarczych przedsiębiorstwa, definiowanie nieograniczonej liczby elementów kosztowych oraz symulacje kosztów. Ponadto moduł ten umożliwia jednoczesne prowadzenie ewidencji i kalkulacji kosztów wg wielu metod i w wielu układach okresowych. Jednocześnie uruchamiane w trybie bezpośrednim raporty dostarczają zbiorczych zestawień oraz analiz porównawczych, niezbędnych zarówno dla prawidłowej wyceny wyrobów jak i dla podejmowania niezbędnych decyzji operacyjnych w obszarach wytwarzania i logistyki.

Zarządzanie jakością
Moduł OPM Zarządzanie Jakością zapewnia łatwy dostęp do właściwych danych, powiązanych z poszczególnymi partiami surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych, a metoda „zamkniętej pętli” wykorzystana w tym systemie umożliwia szybkie wykrycie głównych przyczyn pogorszenia jakości, przeprowadzenie szczegółowych analiz i podjęcie odpowiednich kroków. System przechowuje i udostępnia całą historię poszczególnych partii i ich wzajemne powiązania, zarówno dla celu badania pochodzenia partii wyrobów jak i rozchodowania partii surowców i półproduktów. Działania zaradcze, takie jak obsługa urządzeń kontrolnych, przekazywanie wiadomości pracownikom, czy też wstrzymywanie operacji mogą być przeprowadzane automatycznie, bez potrzeby interwencji ludzi.

Produkcja potokowa
Produkcja potokowa JIT pozwala na zredukowanie czasu wytworzenia produktów poprzez zaprojektowanie i równoważenie linii produkcyjnych. Ustalenie optymalnego dla danego procesu produkcyjnego zapotrzebowania na pojemniki systemu kanban pozwala zminimalizować wąskie gardła w produkcji. Produkcja potokowa pozwala użytkownikowi na wyznaczenie dziennej wydajności dla produkcji modeli, mieszanki, a także zaplanowanie optymalnej ilości zasobów, potrzebnej do zrównoważenia produkcji. Użytkownik porównuje również zapotrzebowanie na zasoby dla popytu prognozowanego oraz rzeczywistego popytu dziennego i wykorzystuje wyniki tego porównania do wprowadzenia odpowiednich korekt do zasobów warsztatowych.

Produkcja projektowa
Produkcja projektowa dotyczy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego i obronnego, przedsiębiorstw projektujących produkty na zamówienie oraz korzystających z metody kontrolowania produkcji Seiban (japońska metodologia pozwalająca kompleksowo zarządzać strukturą powiązanych zleceń produkcyjnych i zamówień zakupu, realizująca dane zamówienie klienta; umożliwia ona całościowe planowanie i monitorowanie realizacji produkcji pod zamówienie klienta w zakresie terminowości, kosztów i dostępności materiałów oraz komponentów), Oracle Produkcja projektowa umożliwia obsługę nowych procesów gospodarczych przy wykorzystaniu już użytkowanych modułów Oracle E-Business Suite, pozwalając na kontrolowanie produkcji, planowania, realizacji, zaopatrzenia, jakości i kosztów według poszczególnych projektów lub numerów Seiban. Dzięki płynnej integracji modułu z pakietem Oracle Projekty możliwe jest tworzenie budżetów, kontrola kosztów, rozliczanie stosownie do realizacji projektu oraz rejestrowanie przychodów z tytułu poszczególnych projektów.

Regulacje Prawne
Działalność wielu przedsiębiorstw o produkcji procesowej wiąże się z koniecznością obsługi obrotu materiałami i substancjami niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla środowiska naturalnego. Oznacza to zarówno szczegółową ewidencję tego obrotu, jak tworzenie specyficznej dokumentacji bezpieczeństwa zgodnej tak w treści jak i formacie z rygorystycznymi przepisami poszczególnych krajów. Moduł Regulacje Prawne pozwala na automatyczne tworzenie takiej dokumentacji dla każdej partii wyrobów, wykorzystując zdefiniowane uprzednio wersje formuł i algorytmy kalkulacji zawartości wybranych składników wyrobu.

Podstawowe moduły systemu Oracle E-Business Suite dedykowane dla przedsiębiorstw produkcyjnych:

Oracle Manufacturing
Oracle Manufacturing to szeroki zbiór funkcjonalności związanych z wszelkimi aspektami procesu produkcji. Mamy tu, więc projektowanie na zamówienie, produkcję dyskretną, produkcję seryjną, procesową, przepływową i projektową. Podstawowe atuty, Oracle Manufacturing to możliwości wytwarzania produktów według zamówienia klienta, usprawnienie współpracy z dostawcami i podwykonawcami poprzez portal udostępniający dostawcy informacje o przepływie pracy z możliwością wymiany komunikatów XML i z powiadamianiem w czasie rzeczywistym. Oracle Manufacturing to również śledzenie kosztów, wyrywkowa kontrola jakości, narzędzia analityczne i wspomaganie śledzenia braków

Oracle Manufacturing
Oracle Manufacturing to szeroki zbiór funkcjonalności związanych z wszelkimi aspektami procesu produkcji. Mamy tu, więc projektowanie na zamówienie, produkcję dyskretną, produkcję seryjną, procesową, przepływową i projektową. Podstawowe atuty, Oracle Manufacturing to możliwości wytwarzania produktów według zamówienia klienta, usprawnienie współpracy z dostawcami i podwykonawcami poprzez portal udostępniający dostawcy informacje o przepływie pracy z możliwością wymiany komunikatów XML i z powiadamianiem w czasie rzeczywistym. Oracle Manufacturing to również śledzenie kosztów, wyrywkowa kontrola jakości, narzędzia analityczne i wspomaganie śledzenia braków.

Process Manufacturing
Oracle Process Manufacturing, czyli moduł produkcji procesowej to system stojący na straży przestrzegania formuł w działalności produkcyjnej. To propozycja skierowana do zakładów zajmujących się produkcją procesową w branżach takich jak farmaceutyczna, chemiczna, biotechnologiczna, spożywcza, metalowa, czy papiernicza. Oracle Process Manufacturing oferuje wiele różnorodnych funkcji, a wśród nich: wbudowane procesy wspomagania tworzenia i zatwierdzania formuł, opracowanie MSDS i śladów rewizji, modelowanie przepływów procesów, kontrola statusu i jakości serii produktów, optymalizacja formuł i planu produkcji, interfejsy API do integracji z urządzeniami produkcyjnymi i kontrolnymi, kalkulacja kosztów standardowych i bieżących, wyrywkowe badanie jakości wyrobu, kontrola przepływu pracy i związanych z nią procesów zatwierdzania, analizy wariancyjne i nadzór nad specyfikacją klienta.

Flow Manufacturing
Oracle Flow Manufacturing czyli moduł nadzoru nad produkcją procesową to wielofunkcyjne oprogramowanie nadzorujące poziom zapasów magazynowych, dążące do uproszczenia procesu produkcji przy jednoczesnej poprawie jakości produktów. Moduł ten próbuje pogodzić ogień z wodą. Z jednej strony dba o poprawę wydajności operacyjnej z jednoczesnym wskazaniem na tworzenie produktów wysokiej jakości poprzez budowę zintegrowanych planów jakości. Gwarancją sukcesu – podobnie jak w innych obszarach zintegrowanego zbioru aplikacji Oracle, jest bezpośrednia komunikacja z modułami odpowiedzialnymi za wspieranie łańcucha dostaw, zarządzanie relacjami z klientami, finansami, projektami i zasobami ludzkimi oraz z modułami analitycznymi.

Oracle Manufacturing Intelligence
Oracle Manufacturing Intelligence to inteligentna analiza danych dotyczących produkcji. Funkcjonalność tego modułu skierowana jest głównie do menedżerów i kadry kierowniczej. Webowy spersonalizowany interfejs dostarcza im w wyrafinowany sposób przetworzonej informacji, związanej z bieżącym monitorowaniem i analizowaniem kondycji firmy.

Oracle Shop Floor Management
Oracle Shop Floor Management to moduł dedykowany zarządzaniu zakładem produkcyjnym; stanowi kolejny etap rozwoju systemów zarządczych, będący rozwiązaniem pośredniczącym pomiędzy tradycyjnymi systemami wspomagającymi produkcję Manufacturing Execution Systems (MES) a oprogramowaniem używanym na poziomie przedsiębiorstwa, które zarządza operacjami firmy. OSFM to między innymi zarządzanie skomplikowanymi transakcjami seryjnymi, modelowanie i śledzenie kosztów uzależnionych od opłacalności operacji dla produktów, identyfikacja problemów z jakością i nadzór nad realizacją działań prewencyjnych i naprawczych, śledzenie procesów produkcyjnych od poziomu surowców i możliwość dynamicznego ustalania kolejności operacji w procesie produkcyjnym.