ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – ORACLE HUMAN RESOURCES

Human Resources to standardowy moduł każdego systemu zintegrowanego. Obejmuje on takie funkcje jak przyjmowanie do pracy nowego pracownika, czy ocena i planowanie płac personelu. Będąc częścią mechanizmów globalnego systemu zarządzania kadrami (HRMS) Oracle HR umożliwia pracę w trybie rozszerzeń lokalnych, dostosowanych do warunków w poszczególnych krajach. Zauważyć warto, że nowoczesna e-biznesowa firma stawia przed modułami HR bardzo dużo zadań. Już nie do końca wystarczy sprawnie przeprowadzony proces rekrutacji. W ślad za nim iść muszą odpowiednie działania rozłożone na pozostałe moduły – na przykład moduł finansowy i moduł zakupów. Wszystko to oczywiście mamy od ręki wdrażając komplet aplikacji Oracle E-Business Suite.

System Oracle HRMS (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) jest przeznaczony do zaawansowanego zarządzania zasobami ludzkimi i umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału zatrudnionych pracowników w wyniku zastosowania skutecznych procedur ich doboru, obsadzania stanowisk, szkoleń, systemu wynagrodzeń i planowania ścieżek kariery.
Najważniejszą cechą, która odróżnia pakiet Oracle HRMS od konkurencji, to wyjątkowa elastyczność i plastyczność, umożliwiająca dostosowanie funkcjonalności oprogramowania do zmiennych wymagań bez konieczności zmiany kodu aplikacji. Elastyczność ta jest korzystna zwłaszcza dla użytkowników w części kadrowej (możliwość dodawania i wycofywania z rejestracji dowolnych grup informacji, własne reguły i słowniki) oraz płacowej (łatwe dodawanie i ujmowanie składników płacowych).

Oracle Advanced Benefits
Oracle Advanced Benefits to zbudowany w technologii webowej system dedykowany obsłudze świadczeń pracowniczych. W większości firm administrowanie świadczeniami pracowniczymi urasta do rangi ważnego elementu zarządzania kapitałem ludzkim. Profesjonalny stabilny zespół zbudować, bowiem można jedynie w oparciu o kompleksowe, atrakcyjne pakiety świadczeń. Rozbudowa wolumenu tych świadczeń pociąga zaś za sobą konieczność monitorowania rekrutacji i zarządzania umowami z dostawcami. Jest to niemożliwe bez zintegrowania systemu zarządzania świadczeniami z systemami zarządzania kadrami, płacami i finansami. Dopiero taki model pozwala efektywnie wykorzystywać wszystkie informacje potrzebne w negocjowaniu umów.

Oracle HR Intelligence
Oracle HR Intelligence to moduł analityczny dla zarządzania kadrami. Analizy takie dotyczyć mogą zarówno zagadnień związanych z wydajnością pracy jak i obejmować informacje o strategicznych zasobach ludzkich firmy. Moduł HR Intelligence oferuje nam również możliwość analizy efektywności pracy w funkcji motywatorów finansowych, stosowanych dla pracowników poszczególnych działów. Wymaga to oczywiście zestawienia informacji zbieranych przez moduł zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedażą i finansami, co pozwala wprowadzić w firmie optymalny tryb postępowania.

Oracle iLearning
Oracle iLearning to informatyczny system wspomagający zarządzanie nauczaniem w przedsiębiorstwie. Moduł ten jest oferowany jako usługa dzierżawiona lub jako samodzielny licencjonowany produkt. Funkcjonalność Oracle iLearning umożliwia realizację ogólnofirmowego środowiska szkoleniowego oferującego zindywidualizowane programy szkoleń z wykorzystaniem modelu ASP – Application Service Provider (usługi udostępniania aplikacji informatycznych przez Internet – dostęp do licencjonowanego oprogramowania znajdującego się na serwerach dostawcy – klient nie ponosi kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem licencji, a kupuje jedynie określony zestaw usług.). Dla firm, które nie chcą lub nie mogą korzystać z zalet outsourcingu, Oracle iLearning oferowany jest również jako niezależny produkt, dla którego klient wykupuje licencję, zaś firma Oracle administruje aplikacją, wykonując niezbędne prace eksploatacyjne i utrzymaniowe.

Oracle Payroll
Oracle Payroll to zintegrowany z modułem Oracle Financials i globalnym systemem zarządzania kadrami (HRMS) moduł zarządzania płacami. Oczywiście – podobnie jak Oracle Human Resources – korzysta on z lokalnych rozszerzeń, dostosowanych do specyfiki poszczególnych krajów. Moduł posiada również możliwość realizacji rozwiązań dostosowanych do potrzeb określonych instytucji. Nikogo nie trzeba przekonywać, że moduł naliczający płace jest jednym z kluczowych procesów każdego systemu zintegrowanego, a zagwarantowanie, że wszyscy pracownicy otrzymują wynagrodzenia w terminie i zgodnie z planami płacowymi firmy, wymaga dobrej integracji systemu płacowego ze wszystkimi związanymi z nim obszarami funkcjonalnymi.

Oracle Self-Service Human Resources
Oracle Self-Service Human Resources umożliwia pracownikom załatwianie za pośrednictwem Internetu lub intranetu większości spraw administracyjnych bez konieczności wypełniania uciążliwej dokumentacji papierowej. Automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi to również klucz do zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy efektywności operacyjnej. Oczywiście skuteczność pracy tego modułu zależy od stopnia integracji z systemami zarządzania zasobami ludzkimi, płacami oraz świadczeniami.

Oracle Time & Labor
Oracle Time & Labor to standardowy system rejestracji czasu pracy. Jego wdrożenie eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania do różnych aplikacji tych samych danych. System umożliwia także śledzenie czasu pracy i udziału pracowników w realizacji poszczególnych projektów oraz zarządzanie tymi danymi w kontekście poprawnego naliczania wynagrodzeń. Rejestracja czasu pracy to jednak nie tylko zbieranie danych dla modułu naliczania wynagrodzeń. Oczywiści i tu również niezbędne jest ścisłe współdziałanie z modułami zarządzania zasobami ludzkimi, płacami i finansami.

Oracle Training Administration
Oracle Training Administration odpowiada na potrzeby firm związane ze szkoleniami i awansami pracowników. Moduł ten służy do określania potrzeb w dziedzinie kształcenia i organizowania szkoleń. Aby tego dokonać, firma musi zapewnić informatyczne wsparcie dla procesu oceny kompetencji pracowników w celu określenia celów szkoleniowych ukierunkowanych zgodnie z potrzebami firmy. Cele te osiągane są najczęściej poprzez organizację kursów i szkoleń, co wymaga z kolei efektywnego zarządzania przebiegiem szkoleń. To jest z kolei możliwe tylko w przypadku, gdy system zarządzania szkoleniami zintegrowany jest z modułem zarządzania kadrami, systemem zakupów oraz systemem finansowym.

Za pomocą aplikacji Oracle HRMS można generować modele organizacyjne odpowiadające bieżącej lub przyszłej strukturze firmy. Korzystając ze zintegrowanego narzędzia do tworzenia diagramów, można obejrzeć schematy organizacyjne lub wprowadzić w nich poprawki metodą „przeciągnij i upuść”. Oracle HRMS pozwala na wszechstronne i skuteczne zarządzanie stanowiskami i zadaniami, a także daje elastyczność definiowania ich struktur.

Dla każdego stanowiska lub zadania można zdefiniować wymagania organizacyjne pod względem budżetu, a także liczebności kadry według osób lub etatów, oraz określić potrzebne umiejętności, kwalifikacje, kompetencje, doświadczenia, dyplomy i inne kryteria ustanawiane przez użytkownika. Można przeanalizować wszystkie kolejne osoby zajmujące dane stanowisko, a także starające się o nie. Można też określić pełną historię ocen stanowiska i jego charakterystykę. Na bieżąco rejestruje się dane potrzebne do kalkulacji świadczeń pracowniczych.

Oracle HRMS pozwala rejestrować szczegółowe informacje o pracownikach lub kandydatach, m.in. życiorysy, podania, zdarzenia, oceny wyników pracy i dyscypliny, transfery, dane zdrowotne, wizy i podróże, wysokości świadczeń, uczestnictwo w szkoleniach, plany kariery, korzystanie z majątku firmy oraz osiągnięcia. Użytkownik może te mechanizmy dowolnie rozbudowywać i konfigurować, co pozwala na dodawanie w miarę potrzeby nowych kategorii informacji bez ryzyka, że dane przestaną być aktualne.

Oracle HRMS pozwala podchodzić do wszystkich aspektów podejmowania decyzji kadrowych od strony kompetencji. Ułatwiają to między innymi znakomite mechanizmy wyszukiwania oraz funkcje graficzne do analizy zakresów umiejętności wspomagające rekrutację, wykorzystanie personelu, planowanie karier i awansów. Taki sposób zarządzania kadrami pozwala precyzować, jakie umiejętności, wiedza i inne cechy są kryteriami powodzenia na dowolnym szczeblu w przedsiębiorstwie teraz i w przyszłości – czy to w całości struktury organizacyjnej, czy też na poszczególnych stanowiskach.

Inne obszary funkcjonalności i możliwości pakietu Oracle HRMS, to przykładowo:

Obszerne informacje personalne
Pełna historia wynagrodzeń
Wdrażanie polityki kadrowej z użyciem specjalizowanego języka FastFormula
Zarządzanie świadczeniami pracowniczymi na podstawie określonych reguł
Rejestracja progresji i awansów przez klasy zaszeregowań
Bogate możliwości zarządzania absencjami i premiami
Możliwość konfiguracji zabezpieczeń systemowych i aplikacyjnych
Planowanie szkoleń pracowników
Kontrola budżetu i kosztów
Bogaty zestaw raportów i bieżących zapytań
Monitoring danych
Moduły samoobsługowe
Całkowita integracja z pozostałymi programami zestawu Oracle E-Business Suite.
Do pozostałych unikatowych cech Oracle HRMS należą:

Przystosowanie do zarządzania pracownikami zarówno od strony kompetencji (korzystne dla wymagań nowoczesnego biznesu), jak i hierarchii stanowisk (stosowane chętnie w dużych organizacjach sektora publicznego)
Samoobsługa, udostępniająca użytkownikom (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa) możliwość samodzielnej aktualizacji ich danych osobowych, przyspieszająca procedury udzielania akceptacji na urlopy i delegacje i dająca lepszą informację o nieobecnościach
Bezpośredni dostęp do bazy danych, ważny dla administratorów systemu
Bogate możliwości raportowania
Rekrutacja poprzez Internet odbywająca się za pośrednictwem witryny www.