Zarządzanie Projektami

Projekty – motor rozwoju biznesu

Przy obecnych tendencjach w ekonomii, koncentrujących coraz bardziej działania przedsiębiorstw na usługach, księgowość obsługująca projekty (przedsięwzięcia) określa rentowność wielu firm. Nawet te przedsiębiorstwa, które nie stosowały wcześniej metod śledzenia kosztów przedsięwzięć, wykorzystują Oracle Projekty do kontroli rentowności przedsięwzięć i działalności gospodarczej. Aktualne i szczegółowe dane dotyczące dochodów i kosztów pozwalają uniknąć przestojów w produkcji i przekraczania terminów realizacji zobowiązań.

Aplikacje Oracle dla projektów
Aplikacje Oracle do zarządzania projektami są częścią zintegrowanego zestawu Oracle E-Business Suite. Podstawowe moduły systemu Oracle Projekty, to Kosztorysowanie Projektów, Rozliczanie Projektów, Rozliczanie Czasu i Wydatków oraz Hurtownia Danych Aplikacji Oracle.

Oracle Internet Time
Oracle Internet Time to oprogramowanie służące do rozliczania czasu pracy nad projektem. W pełni zintegrowany z systemem Oracle Projects i oparte o opracowany przez Oracle model samoobsługi, zmniejsza obciążenie pracowników i kadry kierowniczej czynnościami administracyjnymi. Do najważniejszych idei leżących u podstaw tego narzędzia zaliczyć należy zastosowanie systemu zatwierdzania opartego na przepływie prac, tablic zawierających dane słownikowe projektów oraz udostępnienie narzędzia za pośrednictwem sieci WWW lub autonomicznie z użyciem arkusza kalkulacyjnego. Oczywiście, bieżące śledzenie czasu pracy i udziału pracowników w realizacji projektu oraz sprawne zarządzanie tymi danymi ma decydujące znaczenie w procesie terminowego wypłacania pracownikom prawidłowo obliczonych wynagrodzeń i wymaga integracji z modułami zarządzania kadrami, listą płac i finansami.

Oracle Project Billing
Oracle Project Billing to moduł rozliczania finansowego projektów. Będąc rozszerzeniem funkcjonalności modułu Oracle Projects, oprogramowanie to przetwarza bieżące koszty projektu, dokonuje odpowiednich zapisów księgowych i sporządza faktury dla klientów i firm w dowolnie wybranej walucie. Upraszcza to znacząco proces wystawiania faktur i usprawnia przepływ pieniędzy oraz umożliwia codzienną ocenę dochodowości projektów kontraktowych. Wymaga to oczywiście wzajemnego oddziaływania systemu zarządzania projektem i innych obszarów, takich jak sprzedaż, czy kadry… abi—strzalka-2012więcej

Oracle Project Contracts
Oracle Project Contracts służy zarządzaniu umowami i skierowany jest przede wszystkim do firm projektowych. To właśnie w firmach tego profilu najczęściej występują problemy związane z zarządzaniem umowami z kontrahentami. Funkcje tego modułu obejmują sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentów, zarządzanie umowami z uwzględnieniem zasad obiegu dokumentów, zaawansowane śledzenie procesu realizacji dostaw oraz kompleksowe, oparte na wielu źródłach, rozliczanie umów w różnych walutach. Moduł Oracle Project Contracts jest całkowicie zintegrowany z innymi elementami zestawu Oracle E-Business Suite. Upraszcza to wiele operacji i zapewnia codzienny wgląd w bieżące dane dotyczące realizacji umów.

Oracle Project Costing
Oprogramowanie Oracle Project Costing służy do kalkulacji kosztów projektów. Jego głównym zadaniem jest stworzenie centralnego repozytorium zarządzania projektem. Repozytorium to gromadzi dane o zaangażowanych zasobach ludzkich, środkach finansowych i kontaktach z klientami.
Moduł umożliwia zarządzanie projektami kontraktowymi, kapitałowymi i pośrednimi. Bez trudu konsoliduje informacje kosztowe pochodzące z różnych źródeł i podawane w wielu walutach. Pozwala na bieżący przegląd kosztów na poziomie całego przedsiębiorstwa. Poprawna praca modułu wymaga współdziałania z modułami sprzedaży, finansów i zasobów ludzkich…abi—strzalka-2012więcej

Oracle Project Resource Management
Oracle Project Resource Management to moduł dedykowany zagadnieniu zarządzania zasobami projektu. Wspiera on zarządzanie wykorzystaniem kadr oraz dostosowywanie nakładu pracy niezbędnej do realizacji celów projektu. Podobnie jak w przypadku Oracle Internet Time, moduł ten bazuje na opracowanym przez Oracle modelu samoobsługi i umożliwia stały przegląd zaangażowania pracowników w poszczególne fazy projektu. Moduł Oracle Project Resource Management jest w pełni zintegrowany z innymi elementami zestawu Oracle E-Business Suite, a zwłaszcza z modułami takimi jak projekty, finanse, sprzedaż i kadry.

Zintegrowane zarządzanie projektami
Moduł Oracle Project Management integruje informacje o projekcie, które tradycyjnie były przechowywane w oddzielnych systemach, zapewniając kierownikom niezbędną przejrzystość i kontrolę. Harmonogramy projektów, raporty postępów, plany wykorzystania zasobów ludzkich, dokumenty, problemy i zmiany są łatwo dostępne dzięki interfejsowi WWW. Ponadto kierownicy mają większą kontrolę nad statusem finansowym swoich projektów dzięki dostępowi do aktualnych informacji o kosztach, przychodach i fakturowaniu w modułach Oracle Project Costing i Project Billing. Kierownicy projektu mogą przeglądać w czasie rzeczywistym kluczowe parametry projektu obejmujące takie elementy, jak: postępy w stosunku do planu, łączny koszt w stosunku do budżetu, zgodność z prognozami, przepływy pieniężne i zyskowność.

Rozbudowa rozwiązania do zarządzania projektami
Jak dotąd zarządzanie projektami składało się z oddzielnych systemów do planowania, zarządzania dokumentami, zarządzania zasobami ludzkimi, księgowości, tworzenia raportów i komunikacji, przez co skuteczna realizacja projektów na czas i w obrębie budżetu, była niezmiernie trudna – mówi Jeanne Lowell, wiceprezes ds. rozwoju aplikacji Korporacji Oracle. Wprowadzenie Oracle Project Management, Oracle Project Collaboration i Oracle Project Intelligence powoduje, że Oracle Projects wykracza poza kontrolę finansową i zarządzanie zasobami, oferując szersze rozwiązania, które pozwolą firmom ująć w karby pełen cykl życia projektu i zintegrować go z całokształtem działalności firmy.