Analiza procesów

Analiza procesów biznesowych (mapowanie procesów biznesowych) pozwala na określenie, w jaki sposób funkcjonują procesy w przedsiębiorstwie, jak również na ocenę ich przebiegu w kontekście ewentualnych zmian związanych w implementacją nowego systemu, zmian organizacyjnych, zmian kadrowych, oraz innych zmian mających znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Każdy z procesów powinien wynikać z innego procesu, bądź współdziałać z innym procesem, lub też być wynikiem zdarzenia inicjującego związanego z prowadzoną działalnością, tak aby możliwe było utrzymanie optymalnych kosztów w firmie, jak również czasów realizacji. Dublowanie się czynności w kilku procesach, praca ręczna, obsługa zbyt wielu wyjątków, obsługa dużej ilości papierowych dokumentów stanowią źródło niepotrzebnych kosztów w firmie, jak również generują niepotrzebnie czas na obsługę tych czynności.

ABI-soft oferuje usługę Analizy procesów biznesowych między innymi w celu optymalizacji kosztów, doskonalenia jakości, wyboru systemu informatycznego wspierającego zarządzanie w przedsiębiorstwie (w tym systemu klasy ERP).

Analiza oparta jest przede wszystkim na wywiadzie z pracownikami każdego szczebla przedsiębiorstwa zgodnie z przebiegiem procesu, ale również na bezpośredniej obserwacji realizacji procesu przez poszczególnych uczestników, tak aby mieć pełen obraz przebiegu procesu.

Wynikiem analizy są dokumenty przedstawiające funkcjonujące w przedsiębiorstwie procesy zarówno dla całej organizacji jak i dla jego wybranych działów w zależności od zamówienia klienta, przedstawiające procesy od ogółu do szczegółu.

Dokumenty tworzymy w oparciu o metodologię opracowaną przez firmę Oracle to jest: PJM – Oracle Project Management – metodyka zarządzania pracami projektowymi, oraz AIM – Oracle Application Implementation Method – metodyka wdrażania modułów Oracle e-Business Suite, które są na tyle uniwersalne, że można je z powodzeniem stosować do wyboru każdego innego rozwiązania. ABI-soft rozwinął te metodologie wplatając w nie rozwiązania wynikające z norm ISO.

Analiza przedstawia zarówno opis jak i przebieg procesu w formie graficznej z uwzględnieniem wszystkich czynności mając na względzie zakładany poziom szczegółowości. Prowadząc wywiad dokumentujemy nie tylko stan faktyczny, ale również dokumentujemy oczekiwania dotyczące zmian lub korekt w procesie, oraz problemy wynikające z realizacji danego procesu. Dlatego, też nasza analiza nie ogranicza się tylko do „suchych” faktów, ale stanowi jednocześnie punkt wyjścia do ewentualnej zmiany procesu. Wartością dodaną takiej analizy jest również to, że ABI-soft sam sugeruje ewentualne zmiany przebiegu procesu lub jego korektę, dokonuje analizy bieżących procesów jak również doradza w wyborze jak najlepszego narzędzia do jego realizacji, aż po wybór systemu klasy ERP.

Często w wyniku dyskusji z pracownikami i kierownictwem firmy powstaje nowy dokument „Procesy Przyszłe”, na podstawie którego aktualizowane są bieżące lub wdrażane nowe procesy.

Przykładowy przebieg procesu:

Przykładowy opis przebiegu procesu:

Identyfikacja procesów wysokiego poziomu – mapa procesów