Paszportyzacja

Efektywne zarządzanie majątkiem ma podstawowe znaczenie dla ogólnej kondycji przedsiębiorstwa.

Nieprzewidziane i nieplanowane przerwy techniczne mogą zakłócać lub nawet uniemożliwiać prowadzenie działalności przedsiębiorstwa i tym samym przyczyniać się do obniżenia zadowolenia klienta. Natomiast niewłaściwie planowane działania remontowe, zamiast poprawy efektywności, mogą skutkować zwiększeniem kosztów działalności, co w konsekwencji może zmusić przedsiębiorstwo do niepotrzebnych inwestycji w nowe wyposażenie.

Niedostateczna wiedza lub brak wiedzy o stanie technicznym własnych zasobów i  wyposażenia, jak również niewłaściwe zarządzanie nimi, może narazić każde przedsiębiorstwo na problemy związane ze spełnieniem wymogów mających znaczenie dla bezpieczeństwa przewozów oraz zgodnością z obowiązującym prawem, co w branży związanej z transportem ludzi i/lub towarów ma kluczowe znaczenie.

Firma ABI-soft oferuje w ramach naszego rozwiązania Paszportyzacji funkcje, które umożliwiają klientom przełożenie wiedzy dotyczącej stanu zasobów na odpowiednie działania, tak aby zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa stało się źródłem efektywniejszej działalności.

ABI-soft sp. z o.o. przedstawia rozwiązanie Paszportyzacji oparte na komponentach wchodzących w skład systemu Oracle e-Business Suite.

Paszportyzacja to najogólniej ujmując system inwentaryzacji elementów (obiektów) sieci (telekomunikacyjnej, energetycznej, kolejowej) wraz z ich parametrami (opisem obiektów, stanem technicznym, położeniem). Zakres systemu oraz parametry obiektów określają odpowiednie przepisy lub zarządca infrastruktury według własnych potrzeb.

Paszport to dokument ewidencyjny danego elementu sieci (opisujący element wchodzący w skład sieci, jego parametry, położenie, relacje z innymi elementami).

System Paszportyzacji opracowany przez ABI-soft w ramach Oracle e-Business Suite pozwala przedsiębiorstwu na sprawne zarządzanie majątkiem w całym jego cyklu życia oraz prowadzenie projektów inwestycyjnych, jak również planowanie remontów elementów sieci.

Rozwiązanie przygotowane przez ABI-soft spełnia wszelkie wymogi przewidziane dla tego typu systemów, jak również daje możliwość szybkiego i łatwego rozbudowania bądź przystosowania, oraz uwzględnienia specyficznych wymogów dla danego Przedsiębiorstwa.

Zakres Paszportyzacji jak i zawartość Paszportu zależy od wymagań użytkownika systemu, które ustalane są w ramach analizy przedwdrożeniowej.

Proponowane rozwiązanie może być użyte do opisu obiektów zarówno sieci kolejowej, jak również energetycznej, telekomunikacyjnej, lub innej.

System Paszportyzacji opracowany przez ABI-soft został wdrożony i uruchomiony
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.

System obejmuje swym zakresem linię kolejową nr 65 utrzymywaną i eksploatowaną w ramach prowadzonej działalności przez PKP LHS sp. z o.o.

Zakres rozwiązania w odniesieniu do Paszportyzacji linii kolejowej

Paszportyzacja majątku opartego na systemie Oracle e-Business Suite obejmuje inwentaryzację linii kolejowej będącej własnością PKP LHS Sp. z o.o. wraz z rozjazdami i przejazdami leżącymi na trasie jej przebiegu.

Oferowany system Paszportyzacji pozwala na utrzymanie w systemie Oracle e-Busines Suite danych dotyczących między innymi:

 • Stanu technicznego toru kolejowego w odniesieniu do określonego kilometra toru. Informacja o stanie technicznym odcinka kilometrowego obejmuje między innymi dane dotyczące:
 • Podkładów – z uwzględnieniem ich rodzaju, roku wbudowania, roku produkcji, ilości na danym odcinku, położenia osiowego, stanu technicznego, ilości podkładów wymagających wymiany;
 • Podtorza – z uwzględnieniem szerokości ławy torowiska, stanu ławy, jakości tłucznia na torze, wielkości zanieczyszczeń, ilości tłucznia do uzupełnienia, stanu rowów odwadniających, stanu nasypów i skarpy, stanu wykopów, NBO, NB;
 • Szyn – z uwzględnieniem rodzaju toru, typu szyny, długości szyny, roku produkcji, roku wymiany, pełzania szyn, stanu spawów, stanu złączy szynowych, stanu podkładek szynowych, stanu wkrętów, stanu śrub stopowych, stanu łapek SB.
 • Stanu technicznego rozjazdu (skrzyżowania) z uwzględnieniem m. in.: położenia rozjazdu, nr rozjazdu, nr toru w którym położony jest rozjazd, rodzaj rozjazdu, kierunku, typu rozjazdu, skosu, promienia, rodzaju zamknięć, osady iglic, typu iglic, odmiany rozjazdu, czy rozjazd jest ogrzewany, czy rozjazd jest izolowany, roku produkcji rozjazdu, roku wbudowania rozjazdu, stanu zanieczyszczenia podsypki, rodzaju podrozjazdnic, ilości podrozjazdnic do wymiany, ogólnego stanu technicznego rozjazdu.
 • Stanu technicznego przejazdu z uwzględnieniem: kilometra na którym jest ulokowany, prędkości rozkładowej, kategorii przejazdu, typu szyn w przejeździe, rodzaju podkładów w przejeździe, rodzaju nawierzchni drogowej na przejeździe, szerokości przejazdu, ilości kompletów płyt na przejeździe, rodzaju nawierzchni na dojazdach do przejazdu, odstępu między osiami toru, oznakowania przejazdu od strony toru, oznakowania przejazdu od strony drogi, oględzin przejazdu, przeszkód utrudniających widzialność pociągu z drogi.

Zakres funkcjonalny rozwiązania

System poza standardową funkcjonalnością wynikającą z zakresu działania systemu Oracle
e-Business Suite pozwala dodatkowo na realizację niżej wymienionych funkcji związanych z Paszportyzacją:

 • Rejestrowanie stanu technicznego wszystkich bądź wybranych elementów sieci.
 • Aktualizację stanu technicznego sieci.
 • Szybkie i jednoznaczne określenie stanu technicznego dowolnego elementu infrastruktury objętej systemem.
 • Lokalizację elementów sieci z założoną dokładnością.
 • Dodawanie i usuwanie elementów sieci.
 • Rejestrowanie przeglądów elementów sieci.
 • Rejestrowanie działań i operacji przeprowadzanych na elementach sieci.
 • Identyfikację elementów sieci podlegających wymianie bądź naprawie.
 • Planowanie zleceń oraz nadzór nad wymianą elementów sieci.
 • Przeglądanie zleceń.
 • Wycenę zleceń.
 • Wycenę wartości sieci oraz jej elementów składowych.
 • Zachowanie historii zleceń, oraz historii zmian.
 • Rozszerzenie zakresu danych w dowolnym momencie o nowe elementy sieci.
 • Dodawanie specyficznych informacji wynikających z wymogów danego przedsiębiorstwa.
 • Integrację z innymi modułami systemu Oracle e-Business Suite (Środki Trwałe, Gospodarka Magazynowa).
 • Tworzenie raportów (w tym Paszportów) dotyczących sieci i jej elementów.
 • Wydruk raportów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *